نصب المان سردار سلیمانی در ورودی شهر کاشمر با حضور اعضای محترم شورای اسلامی