نطافت فضای بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) توسط پاکبانان خدمات شهری شهرداری کاشمر در تاریخ”1402/10/26″