نظافت خیابان دانشگاه آزاد توسط واحد خدمات شهری شهرداری کاشمر