نظر خواهی از اهالی و شهروندان محترم خیابان جمهوری اسلامی در خصوص تعویض پایه چراغهای بولوار جمهوری