“نگاه ویژه به حوزه بانوان” افتتاح پارک بانوان محله قائم با حضور مسئولین محترم شهرستان کاشمر شهروندان عزیز و بانوان محترمه محله قائم