گزارشی از روند اجرای پروژه مسکن ملی و بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر