گزارش اجرای عملیات کف سازی معابر شهری خیابان سلمان فارسی