گزارش اجرا و اتمام عملیات تایل فرش معابر شهری، عارف قزوینی 3