گزارش بخشی از فعالیت های شهرداری کاشمر جهت استقبال از نوروز