گزارش برخی از درختان کاشته شده توسط شهرداری شورای اسلامی شهرکاشمر