اجرای عملیات کانیو وزیرسازی خیابان ضلع جنوبی پارک قائم