کلیپی از اجرای عملیات فاز ۴ بولوار سید مرتضی ع که در این دوره مدیریت شهری شروع وبا بهترین متریال ومصالح انجام وبه اتمام رسید.اجرای دو تا دوربرگردان در شروع فاز ۴ در این دوره مدیریت شهری در بولوار سید مرتضی انجام شد .

کلیپی از اجرای عملیات فاز ۴ بولوار سید مرتضی ع که در این دوره مدیریت شهری شروع وبا بهترین متریال ومصالح انجام وبه اتمام رسید.اجرای دو تا دوربرگردان در شروع فاز ۴ در این دوره مدیریت شهری در بولوار سید مرتضی انجام شد .

این کلیپ در سال ۱۴۰۱ تهیه شده است.