گزارش ویدئویی| بازدید شهردار مردمی کاشمر مهندس کوهسرخی از بازار روز گفتگو با مردم و کسبه …