🎥ویدیو |آغاز عملیات اجرایی و تخصیص واحدهای طرح نهضت ملی مسکن کاشمر