🎥ویدیو | اتمام عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان فاطمیه ١۵ و ١٩