🎥ویدیو | اجرای عمليات تایل فرش معابر شهری، جلوی اداره آموزش و پرورش شهرستان