🎥ویدیو | اجرای عملیات اصلاح جدول، خیابان سلمان فارسی