🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش از آغاز تا اتمام(خیابان شهید نیازمند۷)