🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان قائم ١٠