🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان هفده شهریور ۱۲/۱