اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان نیازمند ۲۱