🎥ویدیو| اجرای عملیات یوترن (دوربرگردان) میدان غدیر بلوار جمهوری اسلامی