🎥ویدیو | اجرای عملیات یوترن ودوربرگردان ضلع شمالی میدان سینا