🎥ویدیو | اجرای عملیات یوترن ودوربرگردان ضلع شرقی میدان سینا