🎥ویدیو | اجرای عملیات یوترن و دوربرگردان میدان آمار (ضلع شمالی)