🎥ویدیو | بازدیدمیدانی عضوقضایی کمیسیون بند۱۴ماده55قانون شهرداریها از ملک مخاطره آمیز به اتفاق سایراعضای محترم کمیسیون مربوطه از وضعیت خیابان سید حمزه دیوار مخاطره آمیز اداره برق شهرستان کاشمر.