🎥ویدیو |بازدیدمیدانی عضوقضایی کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم)به اتفاق سایراعضای محترم کمیسیون مربوطه از وضعیت شهیدنیازمند28،پیرو شکایت ودرخواست اهالی محترم به جهت ساماندهی وتعیین تکلیف انبارهای فروش مصالح ساختمانی وانبارهای خریدوفروش ضایعات منطقه.