🎥ویدیو | خریداری ۲ دستگاه کامیون ١٠ تن ،۴دستگاه اتوبوس ،۲دستگاه ون،۱دستگاه تراکتور ،۱دستگاه مینی لودر ویک دستگاه صندوق شورویک دستگاه فینیشر از خدمات ایندوره مدیریت شهری کاشمربه مردم بافرهنگ وگرامی کاشمراست.