🎥گزارش ویدیویی| بازدید میدانی جناب مهندس نجار معاونت محترم خدمات شهری به اتفاق کارشناسان مربوطه از ملک مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده 55 قانون شهرداری ها،ملک های سطح شهر.