🎥 ویدیو| اجرای عملیات کانیوو میانی، خیابان شهید نقابی ۶