🎥 ویدیو| اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان شهید عبدی ۱