اجرای عملیات کفسازی و جدول گذاری معابرشهری، خیابان ارغوان