🎥 ویدیو| اجرای عملیات جدول کانیوو، خیابان دانش ۲۸ و ۳۰