🎥 ویدیو| بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی بهسازی بازار روز