🎥 ویدیو| گزارش برخی از عملکرد شهرداری کاشمر در یک ماه گذشته