🎥 🔴ویدیو| بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی پروژه بهسازی بازار روز شهرداری