📷گزارش تصویری| بازدید شهردار محترم از روند اجرای المان های نوروزی سطح شهر