📷گزارش تصویری| بازدید میدانی از روند اجرایی کفسازی وپیاده روسازی فاز۴ بلوارسید مرتضی (ع)