رفع خطر از ملک مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده55 قانون شهرداریها حسب درخواست مالک مبنی بر رفع خطر توسط شهرداری و در اجرای دستور مقام محترم قضایی واقع در حاشیه خیابان سلطانیه جنب سازمان انتقال خون رفع خطر صورت گرفت.