📸گزارش ویدیویی| بازدیدمیدانی اعضای کمیسیون بند۱۴ماده55قانون شهرداریها با حضور عضوقضایی و سایر اعضا و کارشناسان مربوطه از بناهای مخاطره آمیز سطح شهر