گزارش اجرای عملیات دوربرگردان ضلع شمالی میدان مغان و اصلاح انتهای بلوار جمهوری اسلامی