در راستای نهضت آسفالت معابرشهری، خیابان های امام علی (ع)، امیرکبیر و سرو آسفالت شد.