برگزاری جلسه کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم)باموضوعیت رسیدگی به کارواشهای متخلف سطح شهر مورخ18اذرماه درمحل معاونت خدمات شهری باحضورتمامی اعضابرگزارگردید.