🎥ویدیو| اجرای عملیات یوترن (دوربرگردان) میدان غدیر بلوار جمهوری اسلامی

🎥ویدیو| اجرای عملیات یوترن (دوربرگردان) میدان غدیر بلوار جمهوری اسلامی

1401/08/20

🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش خیابان ۱۷ شهریور

🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش خیابان ۱۷ شهریور

1401/08/20

🎥ویدیو | اجرای عملیات آسفالت خیابان خرمشهر

🎥ویدیو | اجرای عملیات آسفالت خیابان خرمشهر

1401/08/19

🎥ویدیو | اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان نیازمند 1

🎥ویدیو | اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان نیازمند 1

1401/08/08

اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان نیازمند 1