آسفالت خیابان های امیر کبیر،سرو،امام علی(ع) و سروناز