اتمام اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان ۱۵ خرداد ۵