اتمام اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، فرعی خیابان قائم ۷ و ۹