اتمام عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان شهید باقری 11/2