اتمام عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان شهید مطهری ۸