اجرای رنگ آمیزی و ترمیم المان های شهری ، میدان معلم